آکسیون حمایت از فعالین کارگری و سیاسی دربند، استاوانگر- نروژ

در ایران امروز صدای هر مخالفی در سینه خفه می شود، اعتراض به هر وضعیتی، مخالفت با قانون و اختلال در نظام جمهوری اسلامی قلمداد می شود، در همین راستا زندان های رژیم ننگین اسلامی پر است از انسانهای آزاده ای که برای احقاق حق خود و دیگران دادی از این همه بیداد بوده اند .
در این شرایط ظالمانه که رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی، ۳۴ سال است حاکم کرده و هر صدای آزادی خواهانه و برابری طلبانه را در گلو خفه می کند، فعالین کارگری و سیاسی دستگیر شده و  در زندان های جمهوری جهل و جنایت اسلامی، مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. به خواندن ادامه دهید