اعتصاب غذای ١٠ زندانی سیاسی در حمایت از حقوق کارگران ایران

ما زندانیان سیاسی امضا کنندە‌ی این بیانیە، در راستای همراهی با کارگران عزیز ایران زمین روز ٢٨ بهمن ١٣٩١ در اعتصاب غذایی سیاسی خواهیم بود*اعتصاب غذای ١٠ زندانی سیاسی در حمایت از حقوق کارگران ایران

دوستان و هموطنان کارگر، درود و سلام گرم ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجائی‌شهر را پذیرا باشید. خبر طومار ٣٠ هزار نفری شما کارگران زحمتکش ایران‌زمین در استفادە از حقوق قانونی و مسلم در برگزاری مسالمت‌آمیز تظاهرات سراسری برای احقاق مطالبات صنفی و قانونی کارگران در شرایط کنونی کشور مایە‌ی مباهات و سرافرازی است.

در تمام دنیا، حق اعتصاب و تشکل قانونی و تظاهرات کارگری از حقوق مسلم محسوب می‌شود، اما در شرایط و خفقان و سرکوب ولایت فقیە این امر قانونی کاملا نادیدە گرفتە شدە است. در شرایطی کە کارگران ایران قشر وسیعی از مولدان صنعت ملی از قبیل قسمت‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی، نفت، گاز، پتروشیمی و ماشین‌سازی بە نام خصوصی‌سازی یک چهارم دستمزد خط فقر را تشکیل می‌دهند، فعالین کارگری در عرصە‌های تشکل و سندیکا بازداشت، زندان، اخراج و شلاق می‌خورند و امنیت شغلی از طریق قراردادهای موقت و سفید امضا نابود شدە است، در کشوری کە درمان، آمورش و تحصیل، خدمات عمومی و امکانات به خواندن ادامه دهید