اعتصاب متحدانه کارگران مجتمع فولاد خوزستان

به دنبال اعتصاب کارگران قراردادی مجتمع فولاد خوزستان، کارگران رسمی این کارخانه نیز در حمایت از همکاران قراردادی خود به آنان پیوستند و حدود چهار هزار کارگر این کارخانه روز چهارشنبه گذشته در اعتصاب متحدانه کارگران مجتمع فولاد خوزستاناقدامی متحدانه تولید در مجتمع فولاد خوزستان  را خواباندند.

بنا بر گزارش های رسیده، از اول سال جاری تا کنون ۲۵ درصد افزایش حداقل مزد کارگران قراردادی این کارخانه اعمال نشده است به همین دلیل آنان روز سه شنبه هفته گذشته در اقدامی اعتراضی از گرفتن غذای رستوران کارخانه خودداری کردند و سپس روز چهارشنبه بطور یکپارچه ای دست از کار کشیدند و  ساعتی بعد کارگران رسمی نیز در حمایت از خواست بر حق همکاران قرار دادی خود به اعتصاب پیوستند. به خواندن ادامه دهید