اعدام گروهی زندانیان کرد اهل تسنن در زندان قزل حصار کرج

حداقل ۷ زندانی کرد اهل تسنن در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند.*حداقل ۷ زندانی کرد اهل تسنن در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، روز پنجشنبه ۷ دی ماه حداقل ۷ زندانی اهل تسنن هموطن کرد که اکثر آنها از اهالی سنندج بودند در محوطه زندان قزل حصار کرج اعدام شدند. روز چهارشنبه ۶  دی ماه ۱۲ نفر از زندانیان عقیدتی جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند که ۷ نفر از آنها به دار آویخته شدند و بقیه را به سلولهای انفرادی خود بازگرداندند. زندانیان عقیدتی اهل تسنن مدتی پیش ،از زندان گوهردشت کرج به سلولهای انفرادی  زندان قزل حصارکرج  تبعید شده بودند و از زمان انتقال‌شان به سلولهای انفرادی سالن ۹ زندان قزل حصار تا زمان اعدام امکان هیچگونه تماسی با سایر زندانیان و خانواده هایشان را نداشتند.

 روز پنجشنبه ۷ دی ماه حداقل ۷ زندانی اهل تسنن هموطن کرد که اکثر آنها از اهالی سنندج بودند در محوطه زندان قزل حصار کرج اعدام شدند.

روز چهارشنبه ۶  دی ماه ۱۲ نفر از زندانیان عقیدتی جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند که ۷ نفر از آنها به دار آویخته شدند و بقیه را به سلولهای انفرادی خود بازگرداندند. به خواندن ادامه دهید