اعدام گروهی و قرون وسطایی ۱۵ زندانی در زندان مرکزی زاهدان

بنابه گزارشات رسیده, صبح امروز ۱۵ زندانی بصورت گروهی حکم ضد بشری و قرون وسطایی اعدام آنها در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد.
صبح امروز شنبه ۲۰ مهرماه، ۱۵ زندانی از بندهای ۱ معروف به بند جوانان، بند ۲، بند نسوان (زنان ) ، بند ۵، بند ۷ و ۳ تن از آنها از اداره اطلاعات زاهدان که به سلول های انفرادی منتقل شده بودند در محوطه زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند.

تعداد زندانیانی که از هر بند اعدام شدند به قرار زیر می باشد:
۲ تن از بند ۱ محل نگهداری جوانان، ۲ تن از بند ۲، یک تن از بند ۵، ۲ زن زندانی از بند نسوان (بند زنان)، ۴ تن از بند ۷ و ۳ تن از اداره اطلاعات

اعدام گروهی و قرون وسطایی ۱۵ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به خواندن ادامه دهید