افزایش کارگران روزمزد در سلماس و شرایط نامطلوب شغلی ایشان

ضعف مدیریت مسئولین در شهرستان سلماس و نبود قانون موجب شده که کارفرمایان از این امر سوءاستفاده کرده و همواره در پی استفاده از کارگران روزمزد باشند.افزایش کارگران روزمزد در سلماس و شرایط نامطلوب شغلی ایشان

کارگران روزمزد چند کارخانه در سلماس صرفاً به میزان ساعت‌ها و روزهای که کار می‌کنند مزد دریافت می‌نمایند و از تمامی مزایا و حمایت‌های قانون کار هم‌چون بیمه، سنوات، عیدی، پاداش، کمک‌های غیر نقدی، حقوق ثابت و مواردی از این دست محروم هستند و در میان جامعه کارگری ضعیف ترین و محروم ترین اقشار هستند.
این کارگران که اغلب در کارخانه‌ها مشغول به کار هستند، متاسفانه هر سال به تعدادشان افزوده می‌شود. به خواندن ادامه دهید