به یاد مادران چریک های فدایی خلق ایران

تقدیم به مادران چریک های فدایی خلق ، به مادرانی که در دامن خود شیر زنان و شیر مردانی را پرورش دادند که با دست زدن به مبارزه مسلحانه جامعه را دگرگون کردند و سازمانی را بنیان گذاشتند که در مسیر پیشرفت خود توانست با توده ها پیوند عمیق یافته و به بزرگترین سازمان کمونیستی ایران تبدیل شود.

به یاد مادران چریک های فدایی خلق ایران

مادران چریک های فدایی خلق ایران