بیکاری ۳ میلیون کارجوی جوان ایرانی

با وجود ادعای دولت در ۸ سال گذشته مبنی بر ریشه کنی بیکاری، آمارها نشان می دهد نه تنها از تعداد بیکاران کم نشد بلکه در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ حدود ۲۷۰هزار تن دیگر نیز به صف ۳ میلیون بیکار پیوسته اند بیکاری ۳ میلیون کارجوی جوان ایرانیو به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها ۶ میلیون مشمول قانون کار امروز فقط حداقل دستمزدها را دریافت می کنند.

براساس آمار منتشر شده در سال ۸۴ نرخ بیکاری ۱۱/۵ بوده که این نرخ در سال ۹۱ به ۱۲/۲ رسیده است. مهم ترین چالش های بازار کار کشور در سال های اخیر بیکاری ۳ میلیون کارجوی جوان ایرانی و عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاهی است. به خواندن ادامه دهید