توقیف وثیقه سعید عابدینی و تهدید وثیقه گذار

دادسرای غیرقانونی مقدسی اوین اقدام به توقیف وثیقه سعید عابدینی، شهروند مسیحی ایرانی – آمریکایی کرده است. توقیف وثیقه سعید عابدینی و تهدید وثیقه گذار

بازجویان اطلاعات سپاه نیز با تهدید وثیقه گذار برای جلوگیری از آزادی این زندانی تلاش می‌کنند.*

سعید عابدینی شهروند مسیحی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است که به دلیل تاسیس کلیسای خانگی در سال ۲۰۰۹ پرونده‌ای برای وی مفتوح شد و پس از ورود به به خواندن ادامه دهید