جاری شدن سیل در سلول های زندانیان در زندان مرکزی زاهدان

بنابه گزارشات رسیده، در پی بارندگی شدید  که روز یکشنبه در زاهدان روی داد زندان مرکزی زاهدان در معرض سیل قرار گرفت.جاری شدن سیل در سلولهای زندانیان در زندان مرکزی زاهدان

روز یکشنبه ۲۰ مرداد ماه بارندگی شدید در شهر زاهدان، منجر به جاری شدن سیل در زندان مرکزی زاهدان گردید. آب سلول های زندانیان، راهروها ، سرویس های بهداشتی و حیاط هواخوری زندانیان  را فرا گرفت. جاری شدن سیل در زندان زاهدان منجر به قطع برق، آب آشامیدنی و از بین رفتن زیراندازهای سلول ها، پتوها و سایر وسایل زندانیان گردید. به خواندن ادامه دهید