درج مبالغ ساختگی در لیست پرداخت حقوق کارگران پیمانی

تعدادی از کارگران پیمانی شرکت حمل و نقل ریلی رجاء گزارش داده‌اند مبالغ درج شده در لیست پرداخت حقوق کارگران اداره مولد بخار شهر تهران که توسط یک شرکت پیمانکاری به رجا ارائه می شود با حقوقدرج مبالغ ساختگی در لیست پرداخت حقوق کارگران پیمانی دریافتی این کارگران همخوانی ندارد.

بر اساس پی‌گیری ها، یک فعال صنفی کارگران تعمیرکار مولد بخار قطار راه آهن شهر تهران که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت: «در لیست پرداخت حقوق که توسط یک شرکت پیمانکاری به رجا ارائه می شود، برای هر کارگر اداره مولد بخار شهر تهران به خواندن ادامه دهید