در بزرگداشت خاطره جان سپردگان دهه ۶۰

در بزرگداشت خاطره جانسپردگان دهه ۶۰

در تابستان سال ١٣۶٧ سردمداران جمهوری اسلامی طبق برنامه ای از پيش تعيين شده مبادرت به قتل عام زندانيان سياسی ای نمودند که از سال ها پيش در بيدادگاه های این رژیم، به اصطلاح محاکمه شده و در زندان های سراسر کشور در حال گذراندن دوران محکوميت خود بودند. این جنایت سازمان یافته که طی آن هزاران تن از زندانيان سياسی کشور به قتل رسيدند، نقطه اوج کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی در دهه ۶٠ و ادامه کشتارهائی بود که این رژیم برای سرکوب انقلاب مردم ما از بدو روی کار آمدنش به راه انداخته بود.

واقعيت این است که رژیم جمهوری اسلامی اساساً برای سرکوب انقلاب مردم به خواندن ادامه دهید