زبان خلق زبان سیل است!

**قوربانتاج اجه، مادر توماج، رهبر و قهرمان شوراهای ترکمن صحرا، روز دوشنبه ششم آذرماه در سن۸۶سالگی درگذشت.

مرگ قوربانتاج، توده مردم ترکمن و انبوه وسیعی ازمبارزین و انقلابیون را درداخل و خارج کشور اندوهگین ساخت. چرا که قوربانتاج فقط مادرتوماج نبود. قوربانتاج مادر رفقای توماج هم بود، مادر توماج ها، مادر تمام انقلابیون و فرزندان راستین خلق بود. قوربانتاج فقط مادرنبود، او زنی شجاع و مبارزی پیگیر و فداکار و همواره یار و یاور توماج و رفقای توماج بود. قوربانتاج زنی جسور و خود یک فدائی بود که حتی پس ازکشتار رهبران شوراها به دست خلخالی جلاد، توده مردم را به راه سرخ توماج فرا میخواند.
درگذشت این مادر فداکار و زن مبارز را با قلبی آکنده ازغم و اندوه به بازماندگان، به همه رفقا و یاران، به همه مبارزین و انقلابیون و به تمام مردم زحمتکش ترکمن تسلیت میگوئیم. قوربانتاج اگر چه از میان ما رفت، اما بی شک نام و یاد این مادر، همچون توماج در یاد و خاطره تمام انقلابیون زنده و جاوید خواهد ماند.
نشریه کار با آوردن قسمتی ازسخنان قوربانتاج درسال ١٣۵۹ و درسالروز جانباختن چهارستاره سرخ ترکمنی؛ شیرمحمد درخشنده (توماج)،  طواق محمدواحدی،  عبدالحکیم مختوم و  حسین جرجانی، یاد و خاطره این مادرعزیز را گرامی میدارد. به خواندن ادامه دهید