شکنجۀ جنسی و تجاوز سیاسی

نورایمان قهاری، دکتر روانشناس – دربارۀ شکنجۀ جنسی و تجاوز سیاسی

چهارمین گردهمائی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران. نهم تا یازدهم سپتامبر ۲۰۱۱ – یوتبوری، سوئد

موضوعات مورد بررسی: شکنجۀ جنسی و تجاوز سیاسی

شکنجۀ جنسی

نقش فرهنگ در درک مسئله تجاوز

تجاوز سیاسی

شکنجۀ جنسی مردان و زنان

برخی عواملِ اختلال در به یاد آوردن تجربۀ شکنجه

برخی علائم جسمی به خواندن ادامه دهید