صدور احکام محکومیت شش نوکیش مسیحی در هیاهوی انتخابات

روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ برابر با (۱۰ جون ۲۰۱۳) شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز احکام محکومیت «مجتبی  صدور احکام محکومیت شش نوکیش مسیحی در هیاهوی انتخابات سیدعلاالدین حسین»، «محمدرضا پرتویی (كوروش)»، «وحید حکانی» ، «همایون شکوهی» را به وکیل این چهار نوکیشان مسیحی ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش هر چهار نفر این افراد از نظر دادگاه با اتهام شركت در جلسات خانگی، تبلیغ و ترویج مسیحیت، ارتباط با سازمان‌های مسیحی در به خواندن ادامه دهید