فراخوان به افشای مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی!

ایرانیان آگاه و مبارز!

رژیم ضدخلقی جمهوری اسلامی در صدد برپایی دور دیگری از انتصابات حکومتی، زیر نام انتخابات ریاست جمهوری ست. جمهوری اسلامی مثل همیشه می کوشد تا با تاکتیک های مختلف تعداد هر چه بیشتری از مردم تحت ستم را به پای صندوق های رأی از پیش پر شده خود بکشاند و در اذهان عمومی برای دیکتاتوری جنایت پیشه خود نمایش مشروعیت توده ای براه بیاندازد.

 فراخوان به افشای مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی! به خواندن ادامه دهید