فراخوان به شرکت در تظاهرات و همایش به مناسبت اول ماه مه «روزجهانی کارگر»

هم وطنان مبارز
اول ماه مه هر سال به عنوان روزجهانی کارگر قرار داده شده است. این روز که به عنوان نماد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و رنجبران با سرمایه داری حاکم است همواره توسط کارگران و مبارزان طبقه کارگر پاس داشته شده و شرکت در آن از وظایف آنان محسوب شده است.
ما نیز به سهم خود فرارسیدن روز جهانی کارگر را (همراه با دفاع از مبارزات دلیرانه کارگران ایران برای رسیدن به حقوق و مطالبات برحقشان نظیر افزايش دستمزد ها، پرداخت حقوق های معوقه و حق داشتن تشکل های مستقل کارگری) گرامی میداریم!

فراخوان به شرکت در تظاهرات و همایش به مناسبت روزجهانی کارگر به خواندن ادامه دهید