مادر سلاحی هم از میان ما رفت، ولی رزم و پایداری اش هم چنان ادامه دارد

روز شنبه ۳۰ نوامبر۲۰۱۳، مصادف با ۹ آذر ماه سال ۱۳۹۲، قلب خانم صدیقۀ حائری( مادر سلاحی)، مادر چریک های فدائی خلق رفقا جواد، کاظم و حسین سلاحی که به دست دژخیمان رژیم ستم شاهی جان به راه آرمان آزادی و برابری مردمان تحت ستم نهادند و همچنین مادر همسر فدائی جان سپرده محمود محمودی که به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی به جوخۀ مرگ سپرده شد از تپش باز ایستاد.

مادر سلاحی هم از میان ما رفت، ولی رزم و پایداری اش هم چنان ادامه دارد

به خواندن ادامه دهید