بیانیه جمعی از فعالین چپ و کمونیست برای حمایت از جان رضا شهابی

بیانیه جمعی از فعالین چپ و کمونیست
خطاب به تمامی احزاب و سازمان های چپ و کمونیستی، تشکل ها و نهادهای حامی جنبش کارگری ایران
جان رضا شهابی در خطر است، مبارزه را از کلام به عرصه عمل ببریم !
رفقا!
چنان که مطلّع هستید، رضا شهابی کارگر زندانی و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از روز دوشنبه ۲۷ آذرماه ۹۱٣۱ (مطابق با ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲) برای بار سوم دست به اعتصاب غذا و دارو زده است و این امر موجب نگرانی و تشویش خاطر همگان شده است. نیک می دانیم که شما نیز در این نگرانی سهیم هستید و انبوه اطلاعیه ها و بیانیه های حمایتی تان حاکی از این امر و بسیار دلگرم کننده بوده است. به خواندن ادامه دهید