مراسمی در بزرگداشت ۸ مارچ روز جهانی زن

مراسمی در بزرگداشت ۸ مارچ روز جهانی زن

بدون زنان
هیچ جنبش واقعی توده‌ای نمی تواند وجود داشته باشد!                                      لنین


گرامی باد ۸ مارچ، روز جهانی زنان کارگر و زحمت‌کش

شنبه ۸ مارچ از ساعت ۱۳ تا ۱۵
روبروی کتابخانه مرکزی شهر استاوانگرـ نروژ
Sølvberget, Stavanger kulturhus

انجمن جوانان ایرانی در تبعید
Foreningen for unge eksil Iranere