پيوند جنبش زنان با جنبش کارگری ضرورتی انکار ناپذير برای نیل به رهایی!

هشت مارس، روز جهانی زن، بر زنان کارگر، بر همه زنان ستم‌دیده در ایران و جهان و بر زنان مبارز و آزاده ای که در راه رهایی زنان مبارزه می کنند، گرامی باد.

جنبش زنان، جنبشی که هدف‌اش رسیدن به برابری زنان در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با مردان است، امروز راه صعب و دشوار خود را با گام هائی استوار و شتابان به پیش در پهنه سراسر گیتی در می نوردد.  گسترش سرمایه داری حتی در عقب مانده ترین کشورها، از یک طرف ارتش عظیمی از کارگران (کارگرانی متشکل از زن و مرد) که با نیروی پر قدرت خود گورکنان اصلی این نظام هستند را پدید آورده است و از طرف دیگر زنان را نیز به مثابه نیروئی که تحت ستم مضاعف سرمایه داران و حکومت های ناشی از آنان و همچنین فرهنگ مردسالاری در جامعه قراردارند، در وسعت همه جهان، به بازار کار و به صحنه مبارزه با سیستم سرمایه داری و مظالم آن کشانده است.

پیوند جنبش زنان با جنبش کارگری، ضرورتی انکار ناپذیر برای نیل به رهایی! به خواندن ادامه دهید