کارگران قند اهواز در مسير عبور حسن روحانی(فریدون) تجمع کردند

کارگران قند اهواز در مسير عبور حسن روحانی(فریدون) تجمع کردندحدود ۶۰ تن از کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز هم زمان با سفر روحانی به اهواز نيز در مسير عبور او، از فرودگاه به مصلی تجمع کردند. اين کارگران ديروز نيز تجمعی ۵۰ تنی را شکل داده بودند.

حدود ۶۰ تن از کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز که طی دو سال گذشته تجمعات متعددی را در اعتراض به تعطيلی و مشخص نبودن به خواندن ادامه دهید