کارگران پروفیل ساوه با موفقیت به اعتصاب خود پایان دادند

کارگران پروفیل ساوه با موفقیت به اعتصاب خود پایان دادند

طبق گزارشات قبلی، کارگران پروفیل ساوه در واکنش به خلف وعده کارفرما در اجرای تعهدات اش از صبح دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۳ دست به اعتصاب زدند و علیرغم این‌که کارفرما مجبور به عقب نشینی شد و طبق توافق قبلی ۲ ماه پاداش و عیدی سال ۹۲ را پرداخت کرد، اما کارگران معترض با عدم اطمینان از قول و قرارهای کارفرما و برای جلوگیری از تکرار عدم اجرای این قبیل تعهدات در آینده، به اعتصاب خود ادامه دادند.

طبق اخبار رسیده، کارفرما با بسیج تمامی امکانات و عوامل خود و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های اش سعی کرد که به اعتصاب خاتمه دهد. اما به خواندن ادامه دهید