کلیپی در گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو

کلیپی در گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو ۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد!

به دنبال کودتای امپرياليستی ۲۸ مرداد و در شرايطی که ريچارد نيکسون معاون رئيس جمهور آمريکا به ايران سفر کرده بود تا دست در دست شاه شکست مبارزات مردم ما را جشن گرفته و قرار دادهای اسارت بار آمريکا جهت غارت منابع کشور و چپاول دست رنج کارگران و زحمت کشان را به مزدوران اش ديکته نمايد، دانشجويان مبارز دانشگاه تهران با فرياد مرگ بر امپرياليسم به اعتراض برخاسته و دسيسه های رژيم سلطنت و امپرياليسم آمريکا را در مقابل چشم همگان افشاء نمودند.

شاه و اربابان اش خشمگين از اين اعتراض و سرمست از پيروزی کودتای ننگين شان، دانشجويان را به رگبار بستند. به خواندن ادامه دهید