گرامي باد روز جهاني زن!

امروز زنان آگاه و مبارز در شرایطی رور جهانی زن را با برگزاری ميتينگ ها و نمایشات خيابانی گرامی می دارند که زنان کارگر و زحمتکش در زیر بار تبعيض و بيکاری و جنگ و سرکوب ناشی از سلطه نظام سرمایهداری در فقر و ناامنی به سر برده و صرفا به خاطر «زن» بودنشان، با بیحقوقی مضاعفی که نظام استثمارگرانه و مردسالار حاکم در عرصههای مختلف به آنان تحميل کرده نيز دست و پنجه نرم می کنند. در ایران زیر سلطه نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم و رژیم زن ستيز جمهوری اسلامی، دیکتاتوری حاکم شرایط بس طاقتفرساتری را به زندگی زنان ما حاکم کرده است که زبان از بيان ابعاد مخرب آن قاصر است. این رژیم نيمی از جامعه یعنی زنان را رسما و بر اساس قوانين ارتجاعی خویش شهروند درجه دوم محسوب کرده و برابری حقوق آن ها با نيمه دیگر را وحشيانه نقض و آنان را به خاطر خواست عادلانه و بدیهی برابری سرکوب می کند.

گرامي باد روز جهاني زن ! به خواندن ادامه دهید