گرامی باد سالروز جاودانگی رفقای چریک «امیرپرویز پویان» و «رحمت اله پیرونذیری»

از مرگ نيز نيرومندتر برخواستی

چریک فدایی خلق رفیق « امیرپرویز پویان»

چریک فدایی خلق رفیق « امیرپرویز پویان»

و با حنجره دوست‌ داشتنی‌ات خواندی
آوازهای سرخ و بلندت را
روی فلات خفته در بند:
«بر پا برهنگان، بر پا گرسنگان،
بر پا ستمکشان»
برای خلق ميهن ات اسلحه به دوش گرفتی
و خشاب اسلحه‌ات
با گلوله‌هائی از آلياژ کينه و خشم پر بود
گلوله‌هائی از آلياژ خشم و کينه خلق
زيباترين زيور، برای سينه مزدوران
تو و يارانت با بُـــرّه‌های حنجره مسلسل‌ها
فرياد برداشتيد
چنان عظيم، چنان عظيم
که خلق خسته تکان خورد
و قصرهای خون و ستم به لرزه درآمد
تو در دلهای خلق می‌گشتی
و همچنان می‌خواندی
آوازهای سرخ و بلندت را به خواندن ادامه دهید