۸ مارس روز جهانی زن، گرامی باد

۸ مارس روز جهانی زن بر تمامی زنان کارگر و تحت ستم ایران و جهان گرامی باد
اتحاد زنان آزادی خواه
به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن برگزار خواهد کرد
گفتگو و بحث آزاد در پالتاک
موضوع: خشونت و ستم بر زنان، نمادها و راه کارها

سخنرانان:
سارا نیکو
سهیلا دهماسی
سوما کاویانی
نورایمان قهاری- دکتر روانشناس

زمان: شنبه ۹ مارس ۲۰۱۳ به خواندن ادامه دهید