گواهی بر نادرستی گزارش نمایندگان مجلس از بند ۳۵۰ زندان اوین

فریبرز رئیس دانا زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، در نوشته ی مفصلی گزارش نادرست نمایندگان مجلس از زندان اوین را که گفته بودند «اوین زندان نیست، هتل است» رد کرده است …*گواهی بر نادرستی گزارش نمایندگان مجلس از بند ۳۵۰ زندان اوین

«و خورشید از اعماق
کهکشان های خاکستر شده را روشن می کند»

در تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۱ در ساعت ده و نیم صبح، اینجا در داخل بند باخبر شدیم چند نفر از نمایندگان مجلس وعضو کمیسیون امنیت ملی، که مایل نیستم نامش شان را به خاطر بسپارم، به همراه یک خانم، یک عضو عالی رتبه ی زندان و یک عکاس یا فیلم بردار برای بازدید به داخل بند آمده اند. بود و نبودشان برای من هیچ تفاوتی نداشت زیرا می دانستم نه برای کشف حقایقی چون و نه برای کمک به اجرای عدالت که برای «مصلحت سیاسی» پا به اینجا گذاشته اند انتظار هم نداشتم که بخشی از واقعیت های مربوط به مسایل اینجا را – چه برسد به همه ی آنها را – به اطلاع افکار عمومی برسانند. چون می دانستم مصلح اندیشی آنان تا به کجاست. به خواندن ادامه دهید