یادبود کشتار زندانیان سیاسی ایران دهۀ شصت، استاوانگر- نروژ

ما بی چرا زندگانیم!

 آنان به چرا مرگ خود آگاهانند.

Til minne om henrettelser av tusenvis politiske fanger i Iran 1982-88

Lørdag 22 september 2012