گزارش کاملی از یادمان یاد یاران، اسلو- نروژ در نشریۀ پیام فدایی شماره ١٦٠

گیرم که شاخه های درختان را قطع کردید
با دانه های نهفته در خاک چه می کنید

در ﺳﺎﻋﺖ ٧ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺷﻨﺒﻪ ٢٠ اﮐﺘﺒﺮ ٢٠١٢ در ﺷﻬﺮ اﺳﻠﻮ ﻧﺮوژ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در دهه ۶٠ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺁزادﯾﺨﻮاهان درﺑﻨﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۶٧ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺁن ﺑﻮد، ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎهی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻩ، درهم ﻧﺸﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﺁﻏﺎز ﺷﺪ. رﻓﻴﻖ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ ﺧﻮش ﺁﻣﺪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر و ﮔﺮامی داﺷﺖ ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهه ۶٠ در ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ۶٧ و ﺳﮑﻮت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هاﯼ ﻣﺪﻋﯽ»ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ» و «دﻣﮑﺮاﺳﯽ» در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺰﯾﺰان ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ دهه ۶٠ و ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺁرﻣﺎن هاﯼ ﺁﻧﺎن ﮐﻒ زدﻧﺪ.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

گرفته شده از سایت سیاهکل

یادمان یاد یاران

یادمان یاد یاران

در٢٤مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ( ٦٧-٦٠)
گرد هم می آییم تا خاطرۀ آن عزیزان و آرمانهایشان در مبارزه علیه امپریالیسم و نظام سرمایه داری را پاس داریم و راهشان را در پیکار برای نابودی رژیم جمهوری اسلامی و تمامی جناح هایش تداوم بخشیم!

سخنران:محمد هُشی، زندانی سیاسی سابق و از جان بدربردگان کشتار دهه ٦٠ به خواندن ادامه دهید