یورش وحشیانه به بند زندانیان سیاسی و عادی زاهدان و انتقال ۱۵ تن از آنها به سلولهای انفرادی

 یورش وحشیانه گارد ویژه همراه با تعداد زیادی از پاسداربندها به  بند زندانیان سیاسی هموطن بلوچ به دستور و همراهی رئیس سازمان زندانهای استان فردی به نام بابایی.

یورش وحشیانه به بند زندانیان سیاسی و عادی زاهدان و انتقال ۱۵ تن از آنها به سلولهای انفرادی

روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه تعداد زیادی از نیروهای گارد ویژه زندان و پاسداربندها  تحت فرماندهی و نظارت بابایی رئیس سازمان زندانهای استان که نسبت به هموطنان اهل تسنن  کینه ضد انسانی دارد به بند ۵ زندان مرکزی زاهدان  یورش بردند و مغول وار و به عمد حداقل وسایل شخصی آنها را تخریب و یا  پخش نمودند. آنها در این یورش از سگها  برای ایجاد رعب و وحشت استفاده کردند.

در ابتدا، بابایی رئیس سازمان زندانهای استان سیستان و بلوچستان  دستور داد که تمامی زندانیان سیاسی و عادی را به حیاط زندان منتقل کنند و آنها را چند ساعت زیر تابش شدید آفتاب بدون امکان نوشیدن آب و استفاده از سرویس های بهداشتی نگه داشتند. به خواندن ادامه دهید