۱۲۰۰ کارگر نورد لوله صفا از صبح دیروز دست به اعتصاب زده اند

پس از گذشت یک ماه از پایان اعتصاب ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا که با وعده های کارفرما صورت گرفت این کارگران بار دیگر و بدنبال خلف وعده های کارفرما از عصر دیروز دست به اعتصاب ۱۲۰۰ کارگر نورد لوله صفا از صبح دیروز دست به اعتصاب زده اندزدند.*
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران به دنبال هشت روز اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا در دی ماه گذشته، کارفرمای این کارخانه روز شانزده دی در میان کارگران حاضر شد و با ارائه یک جدول بندی برای پرداخت شش ماه دستمزد معوقه کارگران، توافق آنانرا برای پایان دادن به اعتصاب جلب کرد و این کارگران از روز ۱۷ دی ماه بر سر کارهایشان بازگشتند. به خواندن ادامه دهید