۱۶ آذر

۱۶ آذر ، روز دانشجو، روز پیوند جنبش دانشجوئی با مبارزات خلق های دربند ماست.*

۱۶ آذر سال ۳۲ دانشجویان مبارز با فریاد «مرگ بر امپریالیسم» بر تنیدگی دیکتاتوری شاه با سرمایه داری جهانی تاکید گذاشته و در سال های بعد نیز در تداوم مبارزات خود، خواهان نابودی جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته گشتند.

۱۶ آذر

*برگرفته از سایت سیاهکل