۳۲ سال پس از بهمن سیاه شصت

۳۲ سال پیش در چنین روزی پدرم «رفیق محمد حسن بهادری طولابی (کسری)»، به همراه تنی چند از مبارزان انقلابی که «برای نابودی ستم بر خواسته بودند، چرا که نان و آزادی را برای همه می خواستند» توسط رژیم جمهوری اسلامی به جوخه های تیرباران سپرده شدند بی آن که جلادان بدانند یاد و راه ایشان تا همیشه جاودانه است و از جانب فرزندان و یاران انقلابی شان، پر رهرو خواهد ماند.

۳۲ سال پس از بهمن سیاه شصت

من در آغوش پدرم رفیق فدایی زنده‌ یاد «محمد‌حسن بهادری طولابی(کسری)»

به خواندن ادامه دهید