سیاهکل، مشعل آگاهی

متن صحبت های صمد بهادری طولابی در مراسم بزرگداشت ۴۲مین سالگرد رستاخیز سیاهکل (۱۹بهمن۱۳۴۹)  و همینطور ۳۴مین سالگرد قیام بهمن ۱۳۵۷، در بخش سیاهکل و جوانان اسلوـ نروژ

سیاهکل واژه ای است که هر شنونده را به یاد حماسه سازی های چریک های فدایی خلق می اندازد، چرا که حماسه سازان سیاهکل با بررسی درست و دقیق و نگرشی اصولی در آن برهه زمانی و درک چگونگی مبارزه، فضای خفقان سیاسی حاکم بر جامعه را چنان در هم شکستند که مردم مبارز و آزادیخواه ایران، در پی آن قیام بهمن را پدید آوردند.
اگر چه گفته می شود که رستاخیز سیاهکل با شکست مواجه شد ولی به باور من سیاهکل به مثابه مشعل آگاهی، که راه آینده را روشن ساخت چنان شور و جنبش انقلابی به راه انداخت که حکومت دیکتاتور و تا دندان مسلح رژیم وابستۀ شاه را به زیر کشید و پیروزی را که هدف هر حرکتی است، رقم زد.
هر چند دلاوران مبارز سیاهکل به دست دیکتاتوری موجود، به جوخه های تير باران سپرده شدند ولی به باور یک چریک، این هدف نهایی است که از اهمیت برخوردار است، چرا که چریک فدایی برای رهایی خلق و در راه رسیدن به آرمان هایی انسانی و ایجاد جامعه ای برابر برای احقاق حق توده های زحمتکش، جان شیرین خود را در دست گرفته و با وجود آگاهی به سرنوشتی که پیش رو دارد به مبارزه می پردازد و اینجاست که ارزش های انسانی و معنوی یک فدایی پدیدار می شود؛ چرا که او برای انسان و آزادی اش از چنگال حکومت های ضد انسانی و جنایتکار و به امید رهایی خلق از بند استثمار، بدون هیچ پاداشی گام در راه مبارزه می گذارد. زیرا انگیزه و نیروی محرکه چریک فدائی در این امر تنها ایمان راسخ او به پیروزی قطعی بر دشمنان است.

بزرگداشت ۴۲مین سالگرد حماسه سیاهکل و ۳۴مین سالگرد قیام بهمن، اسلوـ نروژ

بزرگداشت ۴۲مین سالگرد حماسه سیاهکل و ۳۴مین سالگرد قیام بهمن، اسلوـ نروژ

به خواندن ادامه دهید