سیاهکل، مشعل آگاهی

صحبت های صمد بهادری طولابی
در مراسم ۴۲مین سالگرد رستاخیز سیاهکل و
۳۴مین سالگرد قیام پر شکوه بهمن

تحت عنوان
«سیاهکل، مشعل آگاهی»

شنبه ۹ فوریه ۲۰۱۳
اسلو – نروژ
فعالین چریک های فدایی خلق ایران- نروژ

سخنرانی چنگیز قبادی فر در ۴۲مین سالگرد رستاخیز سیاهکل_نروژ

سخنرانی رفیق چنگیز قبادی فر
در مراسم ۴۲مین سالگرد رستاخیز سیاهکل (۱۹ بهمن ۱۳۴۹)
و ۳۴مین سالگرد قیام پرشکوه بهمن(۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۵۷)

« تحت عنوان برخی از تجارب رستاخیز سیاهکل برای مبارزین امروز»
شنبه ۹ فوریه ۲۰۱۳
اسلو_ نروژ

فعالین چریک های فدایی خلق ایران_ نروژ