صمد در قلب من است!

ویدیویی از زندگی « صمد بهرنگی»
دوم تیرماه, هفتاد و چهارمین زادروز این آموزگار بزرگ برابری و آزادی،  دوست خوب بچه ها و مبارزی شجاع در راستای برقراری سوسیالیسم برای همه توده های تحت ستم،  گرامی و فرخنده باد!

ساخته شده توسط چریکهای فدایی خلق ایران