گزارش کاملی از یادمان یاد یاران، اسلو- نروژ در نشریۀ پیام فدایی شماره ١٦٠

گیرم که شاخه های درختان را قطع کردید
با دانه های نهفته در خاک چه می کنید

در ﺳﺎﻋﺖ ٧ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺷﻨﺒﻪ ٢٠ اﮐﺘﺒﺮ ٢٠١٢ در ﺷﻬﺮ اﺳﻠﻮ ﻧﺮوژ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در دهه ۶٠ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺁزادﯾﺨﻮاهان درﺑﻨﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۶٧ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺁن ﺑﻮد، ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎهی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻩ، درهم ﻧﺸﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﺁﻏﺎز ﺷﺪ. رﻓﻴﻖ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ ﺧﻮش ﺁﻣﺪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر و ﮔﺮامی داﺷﺖ ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن دهه ۶٠ در ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ۶٧ و ﺳﮑﻮت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﺖ هاﯼ ﻣﺪﻋﯽ»ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ» و «دﻣﮑﺮاﺳﯽ» در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺰﯾﺰان ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ دهه ۶٠ و ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺁرﻣﺎن هاﯼ ﺁﻧﺎن ﮐﻒ زدﻧﺪ.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

گرفته شده از سایت سیاهکل

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s